Ker sledimo ekološkim smernicam, smo omogočili našim strankam prostor za zbiranje in predelavo več vrst nenevarnih gradbenih odpadkov. Materiali, ki so kakovostno reciklirani, se lahko uporabijo za nadaljnjo uporabo v gradbeništvu.

Ker sledimo ekološkim smernicam, smo omogočili našim strankam prostor za zbiranje in predelavo več vrst nenevarnih gradbenih odpadkov. Materiali, ki so kakovostno reciklirani, se lahko uporabijo za nadaljnjo uporabo v gradbeništvu.

Ker sledimo ekološkim smernicam, smo omogočili našim strankam prostor za zbiranje in predelavo več vrst nenevarnih gradbenih odpadkov. Materiali, ki so kakovostno reciklirani, se lahko uporabijo za nadaljnjo uporabo v gradbeništvu.

ZBIRANJE IN PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV

Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje, ki sega od izkoriščanja naravnih virov, proizvodnje in prevoza materialov, gradnje in rušenja do vpliva zgradbe na okolje. Da bi kar najbolj zmanjšali vpliv gradbeništva na okolje, je potrebno zmanjšati uporabo primarnih virov ter poskrbeti za pripravo in uporabo sekundarnih surovin. Potencial za recikliranje gradbenih odpadkov je večinoma iz inertnih materialov, iz katerih lahko dobimo nove zmesi zrn in manjše frakcije odpadkov, kot so plastične mase, kovine in lesni odpadki. V zadnjem času intenzivno razmišljamo o uporabi voluminoznih inertnih in nenevarnih odpadkov v gradbeništvu in v industriji gradbenih proizvodov, saj obstaja možnost uporabe takšnih odpadkov pri zemeljskih delih (npr. pri gradnji prometnic), v cementnih betonih in maltah, v opečni industriji in v industriji polimerov.

Kako ravnamo z odpadki, nam v prvi vrsti narekuje država s svojimi predpisi, po drugi strani pa vse prevečkrat v naši okolici opazimo neustrezno odložene gradbene ruševine, ki ne samo, da kazijo pogled na okolico, ampak tudi pomešane z raznimi odpadki predstavljajo ekološko nevarnost. Ekološka zavest je v naši državi v zadnjem času dobila vse pomembnejši pomen in vsi, ki se srečujemo z omenjeno problematiko, se zavedamo, da je potrebno nekaj storiti na boljše.

CENIK PREDELAVE

Veljavni cenik predelave gradbenih odpadkov od dne 20.12.2021 do preklica.

predelava gradbenih odpadkov

ZAP.
ŠT.
KLASIF.
ŠT.
VRSTA GRADBENEGA ODPADKA
CENA
€/m3
Cena z DDV €/m3
R5/01
17 01 01
Beton - sortiran brez drugih primesi
25,00 €
30,50 €
R5/02
17 01 01
Armirani beton – kosi do 0,25 m³
25,00 €
30,50 €
R5/03
17 01 01
Armirani beton – kosi nad 0,25 m³
30,00 €
36,60€
R5/04
17 01 02
Opeka - sortirana brez drugih primesi
25,00 €
30,50 €
R5/05
17 01 03
Ploščice, keramika in strešna opeka – sortirano brez drugih primesi
25,00 €
30,50 €
R5/06
17 01 07
Mešanice betona, opeke, ploščic, keramike, ki niso zajete v 17 01 06 - sortirano brez drugih primesi
25,00 €
30,50 €
R5/07
17 03 02
Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 – sortirano brez drugih primesi
25,00 €
30,50 €
R5/08
17 05 04
Zemljina in kamenje, ki ni naveden pod 17 05 05
25,00 €
30,50 €
R5/09
17 05 06
Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05
25,00 €
30,50 €

Vrsta in količina gradbenega odpadka se določi ob prevzemu. Cene so določene za m³ prevzetega odpadka. V predelavo sprejemamo samo odpadke navedene v ceniku. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 051-314-362. Oddaja gradbenih odpadkov je mogoča od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.30 ure. Prevzem in predelava gradbenih odpadkov poteka v skladu z Načrtom ravnanja z odpadki in na podlagi veljavnega Okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo nenevarnih odpadkov št. 35472-69/2012-9, ki ga je izdala Agencija RS za okolje.

naprava za PREDELAVO

Ministrstvo za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje je izdalo O-Projektu kot upravljalcu na podlagi petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev in 82. člena Zakona o varstvu okolja okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov na napravi – objektu “Naprava za predelavo gradbenih odpadkov” na območju industrijske cone Lik Kočevje v skupni količini 50.000 ton/leto odpadkov. Naprava se sestoji iz utrjene manipulativne površine, utrjenega parkirišča, boksov za prevzete odpadke, boksov za predelane materiale, drobilca Extec C-10 nameščenega na AB platoju.

Predelava gradbenih odpadkov

KLASIFIKACIJA ODPADNEGA GRADBENEGA MATERIALA

Odpadni gradbeni materiali so po svoji strukturi in izvoru nastanka možni v najrazličnejših kombinacijah od naravnih in industrijskih pogojev nastajanja. Glavne skupine gradbenih odpadkov s klasifikacijsko številko 17, kot jih – razvrščene po materialih – sistematizira evropski katalog odpadkov v Pravilniku o ravnanju z odpadki so:

Beton, opeka, ploščice
in keramika
Beton, opeka, ploščice in keramika
Les, steklo
in plastika
Bitumenske mešanice, premogov
katran in katranski izdelki
Bitumenske mešanice, premogov katran in katranski izdelki
Kovine
(vključno z zlitinami)
Zemlja (vključno z izkopano zemljino z
onesnaženih krajev), kamenje in zemeljski izkopi
Izolirni materiali in gradbeni
materiali, ki vsebujejo azbest
Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
Gradbeni materiali
na osnovi gipsa
Drugi gradbeni odpadki in
odpadki pri rušenju objektov.
Drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov.

UPORABNOST MATERIALOV

Materiali, ki so kakovostno reciklirani, imajo različne možnosti uporabe in se kot sekundarna surovina uporabljajo za nadaljnjo uporabo v gradbeništvu, predvsem v cestogradnji in ostalih panogah, povezanih z gradbeništvom. Pomisleki so pri nas še vedno prisotni, ko se govori o ponovni uporabi odpadnih materialov.

Kriteriji za uporabo recikliranih materialov so tehnična izenačenost z drugimi materiali,  ekonomska enakovrednost klasičnim materialom in okolju prijazni materiali.

Reciklirani gradbeni materiali

PODROČJE UPORABE recikliranih MATERIALOV

Reciklirani materiali se uporabljajo pri cestogradnji (protihrupni nasipi, nevezane vozne površine in poti, nasipi, zasipi in prekritja, zasipni material, utrditve in izboljšanje nosilnosti tal, nevezane nosilne plasti, vezane nosilne plasti s hidravličnimi vezivi, vezane nosilne plasti z bitumenskimi vezivi, asfaltne obrabne plasti in cementnobetonske krovne plasti), kot nasipni material (nasipi in vodne pregrade), za zasipe jarkov, zasipe med temelji, drenaže, za sanacije (deponij, posledic rudarjenja in drugih posegov v okolje), za rekultiviranje okolice in izgradnjo športnih igrišč.

ODSTRANITEV AZBESTNIH IZDELKOV

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) je za varno odstranjevanje azbestno cementne kritine v Sloveniji pooblaščenih 360 izvajalcev (seznam je objav­ljen na spletni strani agencije) in med njimi smo tudi mi.

ODDAJA AZBESTNO-CEMENTNIH ODPADKOV ZBIRALCU GRADBENIH ODPADKOV

Investitor lahko azbestno-cementne odpadke prepusti v nadaljnje ravnanje tudi zbiralcu gradbenih odpadkov, ki je vpisan v evidenco zbiralcev gradbenih odpadkov. Investitor mora od zbiralca gradbenih odpadkov za prevzete azbestne odpadke pridobiti potrjen evidenčni list o ravnanju z odpadki, ki je dokazilo o oddaji azbestnih odpadkov zbiralcu. Če je azbestno-cementne odpadke oddal zbiralcu izvajalec gradbenih del, se mora potrjeni evidenčni list glasiti na investitorja. Investitor lahko pridobi potrjen evidenčni list o oddaji azbestno-cementne odpadke v zbiranje tudi od izvajalca gradbenih del, če ima ta dovoljenje za zbiranje gradbenih odpadkov.

V Sloveniji smo na dobri poti za doseganje ciljev glede problematike azbestnih odpadkov, saj imamo ustrezno zakonodajo na področju prepovedi uporabe azbesta, ravnanja z azbestnimi odpadki in varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu. Do želenih ciljev pa nas bo pripeljalo tudi zavedanje in ozaveščanje ljudi o problemu azbesta kot rakotvorne snovi v okolju, pravilno ravnanje z azbestnimi odpadki, njihovo varno odstranjevanje in dosledno upoštevanje in izvajanje predpisov na tem področju. V nasprotnem primeru lahko z nestrokovnimi dejanji povzročimo več škode kot koristi.

CENIK RECIKLAŽE

Prenesite si cenik naše ponudbe.

Prenesite si cenik naše ponudbe, na ogled so vam tudi certifikati za odstranjevanje azbestnega materiala, ki smo ga pridobili od pristojnega podjetja.

odstranjevanje azbestno cementne kritine
PREDELAVA
GRADBENIH ODPADKOV
obnova.kocevje1@siol.net

PONEDELJEK - PETEK
7:00 - 15:00

SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI
ZAPRTO

PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV
obnova.kocevje1@siol.net

PONEDELJEK - PETEK 7:00 - 15:00

PONEDELJEK - PETEK
7:00 - 15:00

SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

KONTAKTNE OSEBE

vodstvo

Lucija Kovačec

Direktor

Franci Rupnik

Prokurist

reciklaža

Miha Rupnik

Vodja in komerciala

O-Projekt d.o.o.
Trg Svetega Jerneja 4
1330 Kočevje

PE BETONARNA
Novomeška cesta 7
1330 Kočevje

Id. št. za DDV: SI77954785
Matična št.: 1589334
Transakcijski račun: 02320-0090254819 pri Novi LB d.d.
Šifra dejavnosti: 71.111
Število zaposlenih: 12